domy
DOMY
byty
BYTY
pozemky
POZEMKY

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A LIST VLASTNÍCTVA

Kataster nehnuteľností je verejný register a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a údaje o právach k nim (vlastnícke práva, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená, nájomné práva, práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, obcí a vyšších územných celkov).

Na čo slúži kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností slúži najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, daňové a poplatkové účely, oceňovanie nehnuteľností, ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu nerastného bohatstva, ochranu národných a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov, ako aj na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Údaje zapísané v katastri sú platné, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

List vlastníctva je doklad preukazujúci vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva obsahuje číslo, názov okresu, obce a katastrálneho územia.

Skladá sa z troch častí:

V časti A. majetková podstata sú vypísané a špecifikované všetky nehnuteľnosti, ktorých sa list vlastníctva týka a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A.

V časti B. vlastníci a oprávnené osoby sa nachádzajú osobné alebo identifikačné údaje vlastníkov a oprávnených osôb, spôsob a dátum nadobudnutia nehnuteľností alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam.

V časti C. ťarchy môžu byť zapísané informácie, ktoré poukazujú na obmedzenie využitia nehnuteľností (napr. záložné právo, vecné bremeno, predkupné právo).

Časť C. Je mimoriadne dôležitá, a mal by si ju všímať každý záujemca o kúpu nehnuteľnosti. Na liste vlastníctva je potrebné všímať si aj poznámky, ktorými sa zapisuje napríklad začatie exekučného konania, uvalenie konkurzu na majetok, alebo aj spochybnenie hodnovernosti údajov katastra nehnuteľností.

List vlastníctva môže mať dve formy.

Informatívny výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje, ale pre použitie na právne úkony nie je postačujúci. Je možné si ho kedykoľvek vyhľadať a stiahnuť na stránke www.katasterportal.sk

List vlastníctva na právne úkony vydáva Katastrálny odbor miestne príslušného Okresného úradu na požiadanie a po zaplatení správneho poplatku 8 eur. Miestna príslušnosť sa vzťahuje na nehnuteľnosť a nie na adresu trvalého pobytu žiadateľa o vydanie výpisu.

 

Zdroj: www.slovensko.sk