domy
DOMY
byty
BYTY
pozemky
POZEMKY

DAŇ Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

Predali ste nehnuteľnosť?

Príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Ak ste na základe uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy predali akúkoľvek nehnuteľnosť, tento príjem sa pre daňové účely bude považovať za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a na základe toho Vám môže vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie za tento príjem.

Rozhodujúcim pri posudzovaní  je určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho kúpou, dedením alebo darovaním, ktoré sa v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda právoplatným rozhodnutím príslušného katastra nehnuteľností o povolení vkladu vlastníckeho práva.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie

Ak ste predali nehnuteľnosť a dosiahli ste príjem, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov, máte povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní. Príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy [podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov], a to ako príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

Sadzba dane z predaja nehnuteľnosti je 19%. Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou (cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli), a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti od dane

Od dane je oslobodený príjem: 

  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,   
  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

Ak je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, tento príjem sa v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu sa daňové priznanie nepodáva.

Kedy podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z prímov  sa podáva vždy za kalendárny rok a to do troch mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka. Ak ste teda predali nehnuteľnosť v roku 2020, povinnosť podať daňové priznanie máte do 31. marca 2021.

Podanie daňového priznania je možné odložiť – bez udania dôvodu o tri kalendárne mesiace.

Priznanie je potrebné podať na formulári Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B

Príjem z predaja nehnuteľnosti a zdravotné odvody

Príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha aj zdravotným odvodom, vo výške 14% z vymeriavacieho základu, 7% v prípade osoby so zdravotným postihnutím.

Výšku poistného Vám vypočíta poisťovňa na základe údajov , ktoré ste uviedli v daňovom priznaní pre daňový úrad a následne aj vykoná ročné zúčtovanie poistného.

Toto zaplatené poistné si môžete dodatočne uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek ďalších otázok o zdaňovaní príjmu z predaja nehnuteľnosti nás naši klienti môžu kedykoľvek kontaktovať.

 

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.495.html